Thủ tục Lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn từ ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ.

Địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có con dấu.

Địa điểm kinh doanh có thể được lập cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với công ty mẹ.

Ưu điểm của việc lập địa điểm kinh doanh: vì địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc nên mỗi năm chỉ phải đóng thuế môn bài 1triệu đồng, mọi hạch toán sổ sách đều về công ty mẹ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ lập địa điểm kinh doanh gồm có:

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh;

– Chứng minh thư công chứng của người đứng đầu địa điểm kinh doanh nếu người đứng đầu địa điểm không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty

– Giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền cho người nộp hồ sơ

– Chứng minh thư công chứng của người nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, quý khách nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh, trong thời hạn 3-5 ngày sẽ có thông báo trả lời về việc hồ sơ có được hợp lệ hay không, nếu hồ sơ hợp lệ quý khách sẽ nhận được bản đăng ký kinh doanh gốc của địa điểm kinh doanh. Sau đó quý khách tiến hành treo biển địa điểm kinh doanh và hoạt động bình thường.

,