Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh (khác Quận, Tỉnh)

Thủ tục chốt thuế để chuyển địa chỉ Công ty (Khác quận, tỉnh)

1. Mẫu 08 theo TT95

2. ĐKKD bản sao công chứng hoặc bản photo đóng dấu treo Cty

3. Quyết định của CSH, HĐTV, HĐQT, Giám đốc về việc thay đổi địa chỉ Cty.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tích chọn phụ lục 3.10 (Chuyển địa chỉ) – Báo cáo quý hiện tại (Đối với đơn vị đã thông báo phát hành hoá đơn): 

4.1. Trường hợp vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn cũ thì kê khai đầy đủ vào “phụ lục 3.10”

4.2. Trường hợp không xử dụng tiếp hoá đơn còn dư thì thực hiện bước 5 trước bước 4 => chuyển bước 5

5. Huỷ các số hoá đơn còn thừa và không có nhu cầu sử dụng tiếp khi sang địa điểm mới:

5.1. Hồ sơ huỷ hoá đơn: Quyết định thành lập hội đồng huỷ hoá đơn + Bảng kiểm kê hoá đơn huỷ + Quyết định huỷ hoá đơn của Hội đồng huỷ hoá đơn + Biên bản huỷ hoá đơn

5.2. Thông báo kết quả huỷ hoá đơn lên cơ quan thuế (Mẫu TB03/AC): Trong vòng 5 ngày kể từ ngày huỷ hoá đơn phải Thông báo cho cơ quan thuế => Nộp online

Hồ sơ bản cứng nộp cho cơ quan thuế và sắp xếp thứ tự từ 1 đến 5: Số lượng 02 bộ (DN lưu 01 bộ, thuế lưu 01 bộ)

Trong vòng 05 ngày làm việc, Cơ quan thuế sẽ trả kết quả (Mẫu 09) cho đơn vị bạn nếu đơn vị bạn ko bị nợ thuế. Trường hợp đơn vị còn nợ thuế thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế tại nơi chuyển đi (Nộp hết nợ thuế tại nơi chuyển đi) thì Cơ quan thuế mới trả kết quả mẫu 09 cho đơn vị.

Chúc các bạn thành công