Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

1. Điều kiện nộp thuế vãng lai: 

* Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“…. Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh….”

** Như vậy, để phải thực hiện nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh:

– Doanh thu bao gồm thuế GTGT của hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh từ 1 tỷ đồng trở lên.

– Không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính.

2. Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

** Căn cứ vào Điểm e Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 26/2015/TT-BTC:

a. Thuế suất thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

“…. Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh….”.

==> Điều kiện nộp thuế vãng lai , lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ như sau:

– 2% đối với HH chịu TS thuế GTGT 10% trên DT HH chưa có thuế GTGT.

– 1% đối với HH chịu TS thuế GTGT 5% trên DT HH chưa có thuế GTGT.

b. Nơi nộp hồ sơ:

“…Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng….”

==> Nộp cho CQT quản lý địa phương nơi có hoạt động bán hàng vãng lai.

c. Hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

“… Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính…”

– Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT (TT 156/2013/TT-BTC)

– Khai thuế:

+ Vào phần mềm HTKK : Khai thuế/ Khai thuế GTGT/ Tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT). 

+ Khai tổng doanh thu hàng hóa bán ra chịu 5% thuế và 10% thuế.

+ Kết xuất XML nộp qua mạng cho cơ quan thuế nơi phát sinh doanh thu tính thuế vãng lai

+ Căn cứ số thuế trên tờ khai 05/GTGT, kế toán thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi có doanh thu vãng lai.

+ Kế toán lưu giữ hồ tờ khai và chứng từ nộp thuế vãng lai cẩn thận đề làm căn cứ tính trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.


d. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

– Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng: ngày thứ 20 hàng tháng.

* *Lưu ý:

– Các công ty XD khi hoàn thành công trình hay nghiệm thu 1 giai đoạn nào đó mới xuất hóa đơn.

– Lúc đó mới kê khai tờ khai thuế vãng lại ngoại tỉnh mẫu 05/GTGT.

e. Khi kê khai tại Trụ sở chính:

– Khi khai thuế với CQT quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp DT phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của DT bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính.

– Số thuế đã nộp của DT bán hàng vãng lai được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Căn cứ tờ khai 05/GTGT và chứng từ nộp thuế vãng lai kế toán thực hiện kê khai vào Tờ khai 01/GTGT tại trụ sở chính như sau:

+ Đăng nhập phần mềm HTKK phiên bản mới nhất

+ Chọn tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) => Chọn loại tờ khai (tháng/quý)

+ Chọn kỳ kê khai

+ Chọn trạng thái tờ khai (lần đầu)

+ Chọn các phụ lục liên quan (nếu có)

+ Chọn phụ lục PL01-5/GTGT => Đồng ý.

+ Kê khai đầy đủ các phụ lục liên quan và phụ lục PL01-5/GTGT => Ghi

+ Phần mềm tự động cập nhật số tiền thuế vãng lai đã nộp lên tờ khai 01/GTGT tại chỉ tiêu 39. Số liệu tại chỉ tiêu 39 sẽ được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ thêm tại tờ khai thuế GTGT của trụ sở chính.

Khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh