Nghị định 157/2018/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng với người lao động tại doanh nghiệp

  CHÍNH PHỦ
  ——-
Số: 157/2018/NĐ-CP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                               
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

4. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này sau đây gọi chung là doanh nghiệp.

Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

b) Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

c) Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

d) Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

1. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

2. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

3. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 5. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật giáo dục năm 1998 và Luật giáo dục năm 2005;

c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật dạy nghề;

d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp;

e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật giáo dục đại học;

g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

h) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

3 . Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Điều 6. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Nghị định số 141/2017/NĐ-CP  ngày 07 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc và các cơ quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2). XH
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019

(Kèm theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP  ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

1. Vùng I, gồm các địa bàn:

– Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;

– Các quận và các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng;

– Các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh;

– Thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương;

– Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Vùng II, gồm các địa bàn:

– Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội;

– Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng;

– Thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương;

– Thành phố Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;

– Các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

– Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh;

– Các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh;

– Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công và thị xã Phổ Yên và thuộc tỉnh Thái Nguyên;

– Thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ;

– Thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai;

– Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc thuộc tỉnh Nam Định;

– Thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình;

– Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Các thành phố Hội An, Tam kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam;

– Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng;

– Các thành phố Nha Trang, Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa;

– Các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng;

– Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận;

– Huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;

– Thành phố Tây Ninh và các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh;

– Các huyện Định Quản, Xuân Lộc, Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Thị xã Đồng Xoài và huyện Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước;

– Thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An;

– Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang;

– Các quận thuộc thành phố Cần Thơ;

– Thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và huyện Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang;

– Các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang;

– Thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh;

– Thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau;

– Thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình.

3. Vùng III, gồm các địa bàn:

– Các thành phố trực thuộc tỉnh còn lại (trừ các thành phố trực thuộc tỉnh nêu tại vùng I, vùng II);

– Thị xã Chí Linh và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương;

– Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

– Thị xã Phú Thọ và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ;

– Các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang;

– Các thị xã Quảng Yên, Đông Triều và huyện Hoành Bồ thuộc tỉnh Quảng Ninh;

– Các huyện Bảo Thắng, Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai;

– Các huyện còn lại thuộc tỉnh Hưng Yên;

– Các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên;

– Huyện Lương Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình;

– Các huyện còn lại thuộc tỉnh Nam Định;

– Các huyện Duy Tiên, Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam;

– Các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình;

– Thị xã Bỉm Sơn và huyện Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa;

– Thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh;

– Các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Thị xã Điện Bàn và các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam;

– Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

– Thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên;

– Các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc thuộc tỉnh Ninh Thuận;

– Thị xã Ninh Hòa và các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa;

– Huyện Đăk Hà thuộc tỉnh Kon Tum;

– Các huyện Đức Trọng, Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng;

– Thị xã La Gi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Bình Thuận;

– Các thị xã Phước Long, Bình Long và các huyện Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, Thú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước;

– Các huyện còn lại thuộc tỉnh Tây Ninh;

– Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Thị xã Kiến Tường và các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa thuộc tỉnh Long An;

– Các thị xã Gò Công, Cai Lậy và các huyện Chợ Gạo, Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang;

– Huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre;

– Thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long;

– Các huyện thuộc thành phố Cần Thơ;

– Các huyện Kiên Lương, Kiện Hải, Châu Thành thuộc tỉnh Kiên Giang;

– Thị xã Tân Châu và các huyện Châu Phú, Châu Thanh, Thoại Sơn thuộc tỉnh An Giang;

– Thị xã Ngã Bảy và các huyện Châu Thành, Châu Thành A thuộc tỉnh Hậu Giang;

– Thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh;

– Thị xã Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu;

– Các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng;

– Các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau;

– Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình.

4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại./.

1.945 bình luận trong “Nghị định 157/2018/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng với người lao động tại doanh nghiệp

 1. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 2. birdsupplynh.com
  birdsupplynh.com
  birdsupplynh.com
  birdsupplynh.com
  I have been browsing online more than three hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did,
  the web will be a lot more useful than ever before.

 3. Have you ever thought about including a little bit more than just your
  articles? I mean, what you say is valuable and everything.
  Nevertheless imagine if you added some great visuals or videos to
  give your posts more, “pop”! Your content is excellent
  but with images and video clips, this site could definitely be one of the most beneficial in its field.
  Excellent blog!

 4. Hi superb website! Does running a blog similar to this
  take a massive amount work? I’ve virtually no expertise
  in programming but I was hoping to start my own blog
  soon. Anyhow, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off subject however I simply wanted to ask.
  Thanks!

 5. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely helpful information particularly the last part 🙂 I care
  for such info much. I was seeking this certain information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 6. Hello, I do think your blog could possibly be having web browser compatibility problems.
  When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick
  heads up! Apart from that, fantastic site!

 7. What i don’t understood is in fact how you are now not actually a lot more well-favored than you might be now.

  You are very intelligent. You realize therefore considerably
  when it comes to this matter, made me personally believe it
  from so many varied angles. Its like men and women are not interested except it’s something to accomplish with Girl gaga!
  Your personal stuffs nice. All the time maintain it up!

 8. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very
  much appreciated.

 9. Hi, Neat post. There is a problem along with your site in internet explorer, would
  test this? IE still is the marketplace chief and a big portion of other folks will miss your fantastic writing because of
  this problem.

 10. Have you ever thought about including a little bit
  more than just your articles? I mean, what you say is valuable
  and all. Nevertheless think about if you added some great graphics or video clips to
  give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this
  website could certainly be one of the very best in its field.

  Very good blog!

 11. We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your website offered us with helpful information to work on. You’ve performed a formidable activity and our entire group might be thankful to you.

 12. My wife and i felt thrilled when Raymond managed to carry out his investigation by way of the precious recommendations he gained from your site. It is now and again perplexing to simply always be releasing strategies that people may have been making money from. Therefore we understand we need the website owner to appreciate for that. All the explanations you have made, the easy web site menu, the relationships you will assist to foster – it’s mostly remarkable, and it’s really helping our son and us believe that the article is thrilling, and that is seriously serious. Many thanks for everything!

 13. I actually wanted to type a quick word so as to thank you for the precious ways you are placing on this website. My time-consuming internet look up has finally been honored with awesome insight to exchange with my family members. I ‘d assert that most of us website visitors are unequivocally fortunate to exist in a remarkable website with many special people with good guidelines. I feel pretty happy to have come across your webpages and look forward to so many more entertaining minutes reading here. Thank you once again for everything.

 14. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips.
  Maybe you could write next articles referring to this article.

  I desire to read even more things about it!

 15. Thank you for your entire labor on this website. My niece really likes engaging in investigations and it’s really easy to see why. A number of us notice all about the dynamic tactic you deliver effective tips and hints by means of the blog and welcome participation from website visitors on that issue plus my girl is always discovering so much. Have fun with the rest of the new year. Your conducting a tremendous job.

 16. Hello there I am so delighted I found your blog, I really
  found you by accident, while I was looking on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round thrilling
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all
  at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do
  keep up the superb jo.

 17. Can I just say what a reduction to seek out somebody who truly is aware of what theyre talking about on the internet. You definitely know how you can carry an issue to mild and make it important. Extra folks must read this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre no more widespread since you undoubtedly have the gift.

 18. I as well as my friends appeared to be going through the excellent suggestions on the blog and then unexpectedly developed a horrible suspicion I had not expressed respect to the site owner for those strategies. These women became stimulated to learn all of them and have sincerely been enjoying them. Thank you for truly being simply accommodating and for obtaining variety of remarkable topics millions of individuals are really needing to understand about. My very own sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 19. Undeniably consider that that you said. Your favourite justification appeared to
  be at the web the easiest factor to be aware of. I say to you, I certainly get irked at the same time as people think about worries that they just don’t realize about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and defined out
  the whole thing without having side effect , folks could take a signal.
  Will probably be again to get more. Thank you

 20. A lot of thanks for every one of your labor on this website. Betty takes pleasure in carrying out investigation and it’s really easy to understand why. My partner and i notice all of the lively ways you offer reliable items on the website and even increase contribution from the others on that area of interest plus our favorite simple princess is truly discovering so much. Have fun with the remaining portion of the year. Your conducting a great job.

 21. Greetings! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or
  vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects
  as yours and I think we could greatly benefit from each
  other. If you might be interested feel free to send me an email.

  I look forward to hearing from you! Awesome
  blog by the way!

 22. It is appropriate time to make a few plans for the long run and it’s
  time to be happy. I have read this submit and if I
  could I wish to recommend you few interesting issues or tips.
  Perhaps you can write subsequent articles relating to this article.

  I wish to learn more things approximately it!

 23. Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty fast. I’m thinking about
  creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  Cheers

 24. Hi would you mind letting me know which web host you’re
  using? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster
  then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?

  Thank you, I appreciate it!

 25. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam responses?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very
  much appreciated.

 26. With havin so much content do you ever run into any
  issues of plagorism or copyright infringement? My site has a
  lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped
  off? I’d really appreciate it.

 27. YesterdayThe other dayToday, while I was at work, my sistercousin stole my iPadiphoneapple ipad and tested to see if it can survive a thirtyforty40twenty five2530 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPadapple ipad is now brokendestroyed and she has 83 views. I know this is completelyentirelytotally off topic but I had to share it with someone!

 28. Hello would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough
  time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 29. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or
  copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over
  the web without my authorization. Do you know any ways to help prevent content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 30. Admiring the dedication you put into your website and in depth information you present.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t
  the same old rehashed material. Excellent read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 31. What i don’t realize is if truth be told how you’re now not really a lot more well-favored than you may be now.
  You are very intelligent. You already know thus significantly when it comes to this
  subject, made me in my view consider it from a lot of numerous angles.
  Its like women and men are not involved until it is one thing to do with Girl
  gaga! Your personal stuffs outstanding. All the time care for it up!

 32. Hello there, I think your website might be having internet browser
  compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if
  opening in IE, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up!
  Aside from that, excellent site!

 33. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this put up and if I may I wish to suggest you some attention-grabbing things
  or suggestions. Perhaps you could write next articles relating to this article.
  I desire to learn more issues about it!

 34. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a
  co-worker who was doing a little research on this. And he in fact bought me dinner simply
  because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk
  about this topic here on your website.

 35. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content to suit your needs?

  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you
  write related to here. Again, awesome blog!

 36. Hey, I think your website might be having browser compatibility
  issues. When I look at your website in Opera,
  it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 37. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly what I’m looking for.

  Would you offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome blog!

 38. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering problems with your
  site. It seems like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else
  please provide feedback and let me know if this is happening to them
  too? This could be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously.

  Cheers

 39. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and
  am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.

  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 40. First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question that I’d like to ask
  if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself
  and clear your mind prior to writing. I have had a difficult
  time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
  I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out
  how to begin. Any ideas or hints? Many thanks!

 41. Chociaż bardzo się staramy, aby wyszukać dokładne ceny, niekiedy nam się to nie udaje. Wypełnij poniższy formularz, aby zaalarmować naszych programistów, którzy będą mogli zbadać problem. Dzięki Twojej pomocy wyniki wyszukiwania staną się lepsze dla wszystkich.

 42. Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how could i
  subscribe for a weblog website? The account helped me a acceptable deal.
  I have been a little bit familiar of this your broadcast provided brilliant
  transparent idea

 43. You actually make it seem so easy with your presentation however I find this matter to be really something which
  I feel I might by no means understand. It seems too complex and extremely
  wide for me. I am taking a look forward on your subsequent post, I will try to get the cling of
  it!

 44. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was
  extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had
  written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any suggestions for novice blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 45. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

 46. Do you mind if I quote a couple of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your site? My blog site is in the exact same
  area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you provide here.

  Please let me know if this alright with you. Thanks!

 47. I wish to show my gratitude for your kindness for individuals that require guidance on this one subject matter. Your very own dedication to getting the message all around appears to be really good and has in every case empowered ladies much like me to realize their objectives. Your personal invaluable help and advice indicates much to me and somewhat more to my colleagues. Thanks a lot; from all of us.

 48. Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just cool and that i can think you are a professional on this subject.
  Well with your permission allow me to snatch your feed to stay updated with impending post.

  Thank you one million and please continue the
  enjoyable work.

 49. Hello this is kinda of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to
  manually code with HTML. I’m starting a blog
  soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from
  someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 50. I know this if off topic but I’m looking into starting
  my own weblog and was wondering what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any suggestions
  or advice would be greatly appreciated. Thank you

 51. My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be precisely what I’m looking for.

  Would you offer guest writers to write content for you?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a lot of the subjects you write about here.
  Again, awesome website!

 52. My coder is trying to convince me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites
  for about a year and am nervous about switching to another
  platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 53. Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 54. Howdy terrific website! Does running a blog such
  as this take a lot of work? I’ve very little understanding of computer programming however I had
  been hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject nevertheless I just needed to
  ask. Appreciate it!