NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý VỀ CHI PHÍ LÃI VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Vốn điều lệ của Doanh nghiệp A là 10 tỷ đồng , doanh nghiệp thành lập năm 2017 thời hạn góp đủ vốn điều lệ theo luật doanh nghiệp số 68/2014 /QH13 là trong vòng 90 ngày. Qua thời hạn 90 ngày doanh nghiệp A có thực hiện vay vốn ngây hàng 1 tỷ đồng để hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp mới thực hiện góp 8 tỷ đồng trong thời hạn góp vốn của luật doanh nghiệp, vậy chi phí lãi vay của doanh nghiệp có là chi phí được trừ hay không ?


Đại lý thuế trả lời :
Căn cứ điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tưđã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

– Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ.

– Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn:

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng tỷ lệ (%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay.

+ Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền không được trừ bằng số vốn điều lệ còn thiếu nhân (x) lãi suất của khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.

Doanh nghiệp còn góp thiếu 2 tỷ đồng thì toàn bộ chi phí lãi vay bị loại toàn bộ.